سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر رضا طلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز گروه مهندسی محیط زیست
نعمت ا… جعفرزاده – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محی
محمد رضا طلایی – دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
مسعود بهشتی – دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این مطالعه از ۴ نقطه که برای مدتها به ترکیبات نفتی آلوده بودند و احتمال وجود میکروارگانیسمهایی که قادر به تجزیه ترکیبات آروماتیک موجود در نفت خام می رفت نمونه برداری شده و میکروارگانیسمهایی که در آنها قادر به زندگی در مجاورت نفت خام به عنوان تنها منبع کربن بودند جداسازی و در نهایت خالص سازی شد. میکروارگانیسمهای خالص سازی شده برای تعیین میزان کارایشان در تجزیه ترکیبات آروماتیک به کمک روش اسپکتروفتومتری در ناحیه UV مورد آزمایش قرار گرفت. در این مطالعه ۱۴ میکروارگانیسم از نمونه ها جداسازی گردید که همگی باکتری بودند. در این میان باکتریهایی که A-3 و A-14 نامگذاری شدند به ترتیب با ۸۹ و ۸۶ درصد کاهش ترکیبات آروماتیک بیشترین کارائی را در تجزیه ترکیبات آروماتیک موجود در نفت خام دارا بودند. همچنین آزمایش های پراکندگی نفت و شاخص امولسیون سازی (E24) برای تعیین امکان تولید بیوسورفکتانتها انجام شد و مشخص گردید که تمامی یاکتریها قادر به تولید مقادیری بیوسورفکتانت هستند.