سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا قمری مجد – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب
محمدسعید منجم – استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

وجود قوسها درراهسازی اجتناب ناپذیر است و تامین ایمنی قوسها جز مهمترین وظایف طراحان مسیر است لذا باید درایین نامه به عنوان مرجع طراحی مهندسین وراه سازان به این مقوله پرداخته شود توجه به اینکه اغلب سرعت طراحی دومسیر دریک تقاطع برابر نیست قوسهای دایره ای ساده جوابگوی اتصالات نخواهند بود و عموما ازقوسهای دیگری نظیر قوسهای چندمرکز یو قوسهای پیوندی استفاده میشود طراحی قوسهای پیوندی قبل و بعدازقوس های افقی دایره درجهت افزایش ایمنی حمل و نقل زیبایی بزرگراه ها فاصله دید و راحتی رانندگان دربسیاری ازموارد پذیرفته شده است درسالهای اخیر منحنی های زیادی به عنوان منحنیهای اتصال جهت استفاده درطراحی راه ها و بزرگراه ها معرفی شده است یکی ازاین منحنی ها منحنی سهمی درجه ۳ است پژوهش حاضر ضمن معرفی منحنیهای اتصال خصوصیات وروابط هندسی آنها به معرفی سهمی درجه ۳ به عنوان یکی ازساده ترین منحنیهای اتصال پرداخته است