سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی غلامی سفید کوهی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

برای دستیابی به یک موفقیت پایدار در مدیریت منابع آب حوضه آبریز پایش و ارزیابی شرایط موجود بعنوان یکی از ارکان اصلی محسوب می گردد در سالهای اخیر استفاده از شاخصهای ارزیابی با هدف بهبود سودمند اقتصادی آب بعنوان یک ضرورت مورد توجه محققین بوده است تغییر مبنای تعاریف این شاخصها در طی حدود ۳۵ سال از یک سو و رشد سریع تکنولوژی در علوم مختلف از سوی دیگر امکان استفاده از تکنیک سنجش از دور را به منظور دریافت اطلاعات با توزیع مکانی و زمانی مناسبی جهت ارزیابی حوضه فراهم می سازد دراین تحقیق با ترکیب اطلاعات زمینی و تصاویر شاخص گیاهی NDVI سنجنده MODIS میزان مصرف واقعی گیاهان منتخب و شاخص سودمندی اقتصادی آب فرایندی در محدوده شهرستانهای واقع در حوضه آبریز گرگان رود محاسبه شد