سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صالح سنجری – مربی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، ایران
ناصر برومند – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه جیرفت، ایران
مجید وحدت خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه شهید باهن

چکیده:

آگاهی از نسبت تغییرات کاربری اراضی برای مدیریت بهینه منابع خاک از ضروریات محسوب میشود. استفاده ازتکنیک سنجش از دور به عنوان بهترین ابزار برای آشکارسازی و ارزیابی تغییرات شناخته شده است. در تحقیق حاضرتغییرات کاربری اراضی منطقه بم در یک دوره زمانی ۱۱ ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام تحقیق از تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست سال ۱۳۱۱ و همچنین تصاویر سنجنده ETM+ سال ۱۳۱۱ استفاده شد. پس از انجاماقدامات مورد نیاز در مرحله پیش پردازش، با طبقهبندی نظارتشده در محیط نرمافزار ENVI 4.3 نقشه آشکارسازی تغییرات تهیه و نتایج نهایی ارائه گردید. به طور کلی نتایج نشان می دهد که گرایش غالب روند تغییرات کاربری اراضیمنطقه بم افزایش سه درصدی باغات خرما میباشد. صحت کلی نقشه سال ۱۳۸۴ ۹۹/۹۸ درصد و ضریب کاپای آن ۹۹/۸۶درصد میباشد.