سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیکروز باقری – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
حجت احمدی – دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
سیدکاظم علوی پناه – استاد سنجش از دور دانشگاه تهران
محمود امید – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان کاربرد سنجش از دور جهت تخمین محتوای نیتروژن پوشش گیاهی ذرت به عنوان مقدمه ای برای مدیریت خاص مکانی کود نیتروژن انجام شده است. دراین پژوهش از تصویرماهواره ای استفاده شده است. نمونه برداری زمینی با استفاده از روش نمونه برداری منظم انجام شد. هم چنینASTER تصحیح هندسی تصویر با خطای RMS برابر با ۰/۲ پیکسل صورت گرفت. شاخص های پوشش گیاهی مختلفی از قبیل MTVI و ۲ MCARI2 ،MSAVI ،OSAVI ،SAVI ،NDVI محاسبه شده و میزان همبستگی آن ها با مقادیر نیتروژن نمونه ها به دست آمد. نتایج نشان داد که تمامی شاخص های مورد آزمون با مقدار نیتروژن همبسته اند. از طرفی جهت بررسی دقت مدل های ارائه شده برای تخمین نیتروژن، نمونه برداری زمینی مجدد انجام گرفت نتایج نشان داد که مدل های ارائه شده دارای ضریب همبستگی به ترتیب ۰/۷۳۳۴، ۰/۷۳۷۲، ۰/۷۴۷۱ و ۰/۷۴۶۳ و ۰/۸۳۹۲ و ۰/۹۱۱۴ برای شاخصهای MTVI و ۲ MCARI2 ،MSAVI ،OSAVI ،SAVI ،NDVI می باشند . نتایج پژوهش، امکان استفاده از سنجش از دور را برای تخمین نیتروژن پوشش گیاهی ذرت تایید می کند