سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه السادات مدنیان – کارشناسی ارشد محیط زیست
علیرضا سفیانیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا جعفری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

باتغییرجمعیت جهان از وضعیت روستانشینی بهشهرنشینی برنامه ریزان شهری اقتصاددانان و مدیران به روشها و منابع جدیدی نیاز داشته تا تصمیمات لازم را درراستای تحقق توسعه پایدار اخذنمایند این مطالعه با هدف بررسی کاربرد تصاویر AWIFS MSS به ترتیب مربوط به تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۵۱ و ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ دربررسی توسعه شهری درمنطقه فلاورجان انجام شد به همین منظور ابتدا تصاویر با میانگین خطای مربعات کمتر از نیم پیکسل ثبت داده شد سپس با بهره گیری از فاکتور مطلوبیت تصاویر رنگی تهیه گردید و درشناسایی نمونه های تعلیمی به کارگرفته شد درمرحله بعد نقشه های پوشش اراضی با استفاده از روش حداکثر احتمال در ۶طبقه رودخانه اراضی بایر اراضی کشاورزی اراضی شهری اتوبان و رخنمون سنگی تهیه گردید صحت نقشه های حاصل ازتصاویر AWIFS MSS به ترتیب ۸۵/۶ و ۸۹/۵ درصد براورد شد نتایج نشان داد که منطقه فلاورجان درطی این بازه زمانی با توسعه شهرها و روستاها مواجه شده است.