سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد بابا خانی – کارشناس ارشد بیابان زدایی

چکیده:

برای افزایش پایداری سطح خاک و به منظور حفاظت خاک در مقابل فرسایش بادی ، علاوه بر پوشش گیاهی و بقایای آن می توان از پوشش های مصنوعی نیز استفاده نمود. سرباره فولادسازی یک فرآورده جنبی صنایع آهن و فولاد است. در این تحقیق، به بررسی امکان استفاده از سرباره فولادسازی به عنوان مالچ جهت کنترل فرسایش بادی رسوبات منطقه هرند اصفهان پرداخته شد و به علاوه مناسب ترین درصد سطح پوشش، مورد مطالعه قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق دشت هرند در شرق اصفهان می باشد. در پژوهش حاضر پوشش در چهار سطح ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰درصد. نمونه های رسوبات از عمق ۲۰-۰ سانتی متری خاک های فرسایش پذیر منطقه هرند برداشت گردید،که ابتدا تحت تیمارهای مختلف سرعت باد قرار گرفته و سرعت آستانه فرسایش بادی محاسبه گردید. سپس در پایه زمانی ۵ دقیقه، تحت تأثیر سرعت های بالاتر از سرعت آستانه قرار گرفته و میزان هدررفت خاک محاسبه شد. آزمایش در ۴ تکرار به روش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد و داده ها با استفاده از آزمون دانکن و تجزیه واریانس ANOVA و نرم افزار SPSS و EXCLE مورد تجزیه تحلیل قرارگرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که مالچ سرباره، زبری را افزایش داده و بنابراین می تواند فرسایش بادی را کنترل کند . افزایش درصد مساحت مالچ سرباره میزان هدر رفت خاک را کاهش می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان استفاده از مالچ سرباره با تراکم ۵۰%، جهت کنترل خاک های فرسایش پذیر پیشنهاد نمود.