سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینیشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران–محیط زیست دانشگاه بیرجند
محمدحسین صیادی – استاد یار گروه عمران–محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده:

با توسعه شهرنشین ی و مکانیزه شدن زندگی امروزی همگام با پیشرفت روز افزون تکنولو ژی آلاینده های زیست محیطی بصورت موضوعی اجتناب ناپذیر درآمده است . یکی از راهکارههای بسیار مناسب در رفع این آلاینده ها استفاده از سبزینه ها و پوشش گیاهی می باشد. که در ضمن رفع این آلودگیها اثر سوئ ی بر محیط زیست نداشته و مهمترین دستآورد آن گام به سوی توسعه پایدار می باشد . در این مقاله سعی بر آن بوده که کاربرد واهمیت پوشش گیاهی در جهت رفع آلایندهای مهم هوا مانند اکسیدهای کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، ازن، ذرات معلق و عناصر سنگین مثل سرب مورد بررسی قرار گیرد. هر چند که نوع پوشش گیاهی یا نوع برگ درختان در جذب مونوکسید کربن بسیار موثر است تحقیقات زیادی دال بر حذف این آلاینده از هوا توسط گونه های مختلف گیاهی صورت پذیرفته است . در گیاهان مکانیسم جذب اکسیدهای گوگرد توسطبرگ با ورود به روزنه است و همچنین از طریق رطوبت سطحی سبزینه ها و گیاهان نیز از اتمسفر حذف می گردند. اکسیدهای نیتروژن نیز توسط برخی گونه های گیاهی جذب می شوند و بصورت نیترات در خاک ذخیره می گردند که متعاقبا بعنوان کود مورد استفاده قرار می گیرند . نقش کمربند سبز (ریه های شهری ) در جهت ک اهش ذرات معلق هوا بر کسی پوشیده نیست. طبق تحقیقات انجام شده همبستگی معنی داری بین غلظت سرب با پوشش گیاهی در نواحی شهری وجود دارد که بیانگر این مطلب است که گیاهان سرب را از هوا جدا کرده و در خاک تثبیت می کنند . با توجه به اهمیت پوشش گیاهی در رفع آلاینده های هوا باید طرح های مناسب با گونه های گیاهی خاص وبا در نظر داشتن جمیع شرایط در گسترش فضای سبز هر منطقه مورد توجه قرار گیرد