سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورقاسمی – دانشجویان دکتری آبخیزداری
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مجید محمدی –

چکیده:

زمین لغزش ازجمله بلایای طبیعی است که هرساله باعث کشته ومجروح شدن صدهاهزار تن و بی خانمان شدن میلیون ها نفردرسراسر جهان میشود هدف ازتحقیق حاضر پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده ازسامانه اطلاعات مکانی و مدل احتمالاتی Weight of Evidence دربخشی از حوزه آبخیز هراز دراستان مازندران است به این منظور با استفاده از بازدید های صحرایی و تفسیر عکسهای هوایی ۷۸ نقطه لغزشی در منطقه شناسایی و نقشه پراکنش زمین لغزش های منطقه مورد مطالعه تهیه گردید لایه های اطلاعاتی شیب جهت شیب طبقات ارتفاعی لیتولوژی کاربری اراضی فاصله از شبکه آبراهه فاصله از جاده و فاصله از گسل به عنوان عوامل موثر برخطر وقوع زمین لغزش منطقه شناسایی و نقشه های مربوطه درمحیط GIS رقومی گردید با استفادها ز تئوری احتمالات ارتباط هریک ازعوامل و نقاط لغزشی مشخص و نقشه پهنه بندی حساسیت زمین لغزشی برای منطقه تهیه گردید