سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر احمدی ثانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
ساسان بابایی کفاکی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اسدالله متاجی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد سلطانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مها

چکیده:

نیاز به نقشه های متعدد در مطالعات ارزیابی توان، صرف هزینه و زمان زیاد جهت تهیه و تجزیه و تحلیل آنها با روش های میدانی و سنتی، بوی ژه در بحث استفاده چند منظوره، ضرورت کاربرد فن آوری های نوین را مطرح می سازد. بنابراین، هدف از این مطالعه کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور برای ارزیابی توان اکولوژیک مناطق جنگلی زاگرس شمالی می باشد. نقشه شاخص کاربری های مختلف توسط داده های موجود، برداشت های زمینی، تصاویر ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه شدند. وزن معیار ها با روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. نقشه اولویت هر کاربری با روش ترکیب خطی- وزنی و نقشه نهایی تناسب اکولوژیک با رویهم گذاری نقشه اولویت کاربری های مختلف تهیه شدند. در این مطالعه ضمن ارائه چگونگی کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقش آنها با پیاده کردن فرصت های بیشتر برای استفاده از آنها در مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک بیشتر نشان داده شده است.