سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه گرایلو – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
محمود قاسم نژاد – استادیار دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان.

چکیده:

در این پژوهش، اثر سالیسیلیک اسید (SA) در به تاخیر انداختن پیری گل های رز بررسی شد. گلهای بریده رز رقم ’یلوآیسلند ‘ با غلظت های مختلف SA (100 و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر) به مدت ۱۸ ساعت پیش تیمار شدند. صفاتی نظیر عمر گلجایی، میزان پروتئین، میزان پرولین، فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز (SOD ) و پراکسیداز (POD ) در طی نگهداری اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بالاترین عمر گلجایی با کاربرد ۱۵۰ میلی گرم در لیتر SA بهدست آمد، که در مقایسه با شاهد تقریبا دو برابر افزایش یافت. کاربرد ۱۵۰ میلی گرم در لیتر SA باعث جلوگیری از تخریب پروتئین ها در طی ۸ روز نگهداری گل ها گردید. تجمع پرولین با آغاز پیری گل ها افزایش یافت، ولی با پیشرفت پیری گل ها میزان پرولین کاهش یافت. کاربرد SA مانع از افزایش پرولین تا روز چهارم گردید، اما پس از آن در گل های تیمار شده با SA و شاهد یکسان بود. گل های که با SA تیمار کوتاه مدت شده بودند فعالیت LOX و POD و فعالیت SOD بالاتری داشتند.