سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدحسین مهدیان – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

متغیرهای زهکشی و دقت تعیین آنها، نقش مهمی را در مطالعات و طراحی های زهکشی دارا می باشند .بسیاری از این متغیرها باید در مزرعه و از طریق عملیات میدانی تعیین شوند . این عملیات وقت گیر بوده و هزینه نسبتاً زیادی را به مالکین اراضی تحمیل می کند . بنابراین اگر به طریقی بتوان با تعداد محدودی اندازه گیری میدانی، نسبت به افزایش تعداد داده ها اقدام نمود، هم در وقت و هم در هزینه ها، صرفه جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت . به نظر می رسد که تکنیک زمین آمار ۲ بتواند در این زمینه موثر باشد . روشهای زمین آماری مخت لفی وجود دارد که بسته به نوع متغیر، روش مناسب زمین آماری مشخص می گردد. تکنیک Cross Validationشیوه مناسبی برای انتخاب روش مناسب زمین آماری می باشد که به کمک آن می توان با استفاده از تعداد معدودی نقطه، و با کاربرد مدل مناسب زمین آماری، تعداد داده ها را اف زایش داد . در مواردی بسته به نوع متغیر و دقت اندازه گیری آن در عملیات میدانی، امکان دارد که استفاده از این روشها برای برآورد متغیر مورد نظر منطقی به نظر نرسد . در این مقاله، به عنوان مطالعه موردی دو روش کریگینگ و روش میانگین متحرک وزنی برای برآورد هدایت هی درولیکی در دشت نکا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است که بررسی های موجود نشان می دهد که روش میانگین متحرک وزنی نسبت به روش کریگینگ پاز دقت بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه از آن برای تهیه نقشه هدایت هیدرولیکی در این پروژه استفاده شده است