سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا سکوتی اسکویی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عبدالنبی کلاه چی –
علی جباری –
محمدحسین مهدیان –

چکیده:

روند تشدیدی کاهش سطح آب دریاچه ارومیه موجب پایین آمدن کیفیت آب ، لب شور و غیرقابل برداشت شدن آن در چاه های حاشیه دریاچه شده است لذا این تحقیق با هدف بررسی تغییرات شوری سطح آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از مدل های زمین اماری تهیه نقشه ان و مقایسه نتایج بدست آمده در سه دوره زمانی بود برای ارزیابی شوری آب زیرزمینی داده های مربوط به تعداد ۵۷ چاه در سه مقطع زمانی ۱۳۸۰ ، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ در محیط GIS و نرم افزار های ARCVIEW8وGS+ نقشه های تغییرات شوری آب زیرزمینی دشت تهیه شد نتایج به دست آمده نشان داد در کاربرد روش کریگینگ نیم تغییر نمای تجربی با مدل کروی مناسب تر بوده و ضریب همبستگی برای مدل برازش داده شده برابر ۰/۹۹۹ محاسبه شد.