سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد اصلی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

هدف اصلی این مقاله معرفی مدلسازی به عنوان ابزار ساده سازی و تحلیل سیستمی برای درک مسائل بزرگ و پیچیده مثل مسئله آموزش مهارت و اشتغال در سطح ملی است. این هدف در پی اطلاع از وجود ضعف مدیریت مهارت در کشورهای در حال توسعه اتخاذ شده است. به نظر می رسد این ضعف ناشی از عدم درک پویایی سیستمها به خاطر پیچیدگی آنها توسط مدیران آن است. هدف فرعی معرفی مدل دینامیک برای مدیریت آموزش مهارت می باشد. روش پژوهش مطالعه تطبیقی و انجام تحلیل سیستمی است. دو نوع تحلیل ساختاری و رفتاری به کمک مدل های علی- حلقوی Causal Loop و مدلهای انباشت و جریان Stock and Flow انجام شده است. حاصل مطالعات تطبیقی نشان داد در اغلب کشورها آموزش مهارت توسط وزارتخانه های مهتلف ارایه می شود. ولی اغلب دو وزارتخانه کار و آموزش و پرورش این وظیفه را انجام می دهند . در کشورهای مطالعه شده بین سازمانهای ارایه کننده و انواع آموزش فنی و حرفه ای تقسیم بندی معناداری انجام شده است. در کشورهای مطالعه شده بخش دولتی و غیر دولتی هر دو فعال بوده اند ولی بخش دولتی غالب بوده است. در نتیجه توسط مدل پویا انکان تحلیل سیستم اموزش مهارت در کشورهای مورد نظر به سهولت و سادگی وجود خواهد داشت. برای ساده سازی شناخت سیستم واقعی و تعیین نقاط اپتیمم آن و همچنین در تصمیم گیری های مدیریتی می توان از مدل استفاده کرد و تاثیر آنها را بر تغییر رفتار کل سیستم مشاهده کرد. نمونه بارز دستاوردهای این پژوهش تاثیر عامل سیاست گذاران آموزش یر مدیریت سیستم اموزش مهارت است. سیستم اموزش مهارت با وجود عامل سیاست گذاران آموزشی می تواند برای کمک به جوانان بیکار و کارگران مسن تر جهت یافتن شغل ، کاهش بار آموزش عمومی و عالی ، کاهش فاصله درآمدها میان فقیر و غنی بهینه عمل کند.