سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر رحمتی – کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی اصفهان،
منوچهر صانعی – کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی اصفهان
لهراسب فرامرزی – استادیار مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده:

امروزه مطالعات گسترده ای جهت ارائه طرحی مناسب در نگهداری فضاهای زیرزمینی انجام می گیرد. نتایج نشان می دهد که روش مناسب علاوه بر ایمن بودن بایستی از نظر اقتصادی نیز معقول باشد.طبقه بندی مهندسی توده های سنگی در مرحلهامکان پذیری و طراحی اولیه یک پروژه، که اطلاعات کمی در رابطه با خواص ژئوتکنیکی توده های سنگی، وضعیت تنش و مشخصات هیدرولیکی در دسترس می باشد، می تواند مفید باشد. هدف اصلی استفاده از یکسیستم طبقه بندی این است کهبتوان پارامترهایی را دسته بندی کرده و با استفاده از نتایج آنها، به ماهیت رفتار توده سنگ پی برد. یکی از روش های طبقه بندی مهندسی سنگ(Japan Highway corporation) JH می باشد که توسط متخصصین تونلزنی در ژاپن توسعه داده شده و این روش برای تونل سازی در سازند های مختلف کاربرد موفقیت آمیز داشته است.در این تحقیق با استفاده از اطلاعاتژئومکانیکی تونل انتقال آب بهشت آباد، توده سنگ تونل با روشJH طبقه بندی شد و سپس این روش با روش های طبقهبندیRMR وQ مقایسه گردید و در نهایت مشخصشد که این روش همخوانی خوبی با روشطبقه بندی فوق دارد