سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آسیه رحیم خانی – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
عبدالحمید انصاری – دانشیار دانشگاه یزد
سیدحسین مجتهد زاده – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

آگاهی از آسیب پذیری سیستم آب زیرزمینی برای توسعه پایدار و مدیریت منابع آب نحوه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی این منابع ضروری است یکی از روشهای مطرح در مطالعه ی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی روش SINTACS است. درروش SINTACS هفت پارامتر هیدروژئولوژیکی عمق تا سطح ایستابی آب زیرزمینی میزان نفوذ ظرفیت میرایی منطقه غیراشباع نوع خاک خصوصیات آبخوان (مواد تشکیل دهنده منطقه اشباع) هدایت هیدرولیکی و شیب سطح زمین مورد استفاده قرار میگیرد سپس با توجه به امتیازات تعلق گرفته به پارامترهای ذکر شده و استفاده از روابط ریاضی، شاخص SINTACS محاسبه شده و به کمک امتیاز نهایی میزان آسیب پذیری مشخص می شود. دشت اوان دراستان خوزستان و شمال شهرستان شوش واقع شده است. احداث شبکه آبیاری در دشت اوان باعث افزایش ورود پساب کشاورزی به سیستم آب زیرزمینی شده است. پتانسیل آسیب پذیری این دشت توسط روش SINTACS مورد مطالعه قرارگرفت نتاجی نشان میدهد که آبخوان درگروه آسیب پذیری متوسط رو به بالا تا شدید قرارگرفته است. بخشهای مرکزی دشت کمترین آسیب پذیری و قسمتهای غربی و جنوبی دشت دارای شدیدترین درجه آسیب پذیری می باشد. با توجه به نتایج حاصل در صورت ادامه روند کنونی و استفاده بی رویه از آبهای سطحی برای مصارف کشاورزی آبخوان در سطح دشت به بدترین حالت خود خواهد رسید.