سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش زائرپور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب
فرزین نصیری صالح – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی درفرایند تصمیم گیری و برنامهریزی مدیریت منابع آب نقش بسزایی دارد هدف اصلی شبیه سازی هیدرولوژیکی ارایه واکنش های یک سیستم جریان به ورودی ها و شرایط متغیر مکانی و زمانی است شناسایی زیرحوضه های رودخانه ای به عنوان گامی مهم و ضروری درمدل سازی رودخانه های به شمار می اید مدل DBH یک مدل هیدرولوژیکی توزیعی است که درآن روشهای پیشرفته ای برای شبیه سایز مولفه هیا چرخه آب به کاررفته است دراین تحقیق از روش عددگذاری PFAFSTETTER برای تعیین زیرحوضه های رودخانه ای درحوضه آبریز گرگانرود قره سو درمدل DBH استفاده شده و نتایج مورد بررسی قرارگرفته است.