سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جلیل زاده – دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
علی کیمیاقلم – دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
احمد عاشوری – دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده:

مهمترین هدف برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال مشخص کردن تعداد، زمان و مکان احداث خطوط انتقال جدید برای افزودن به شبکه انتقال میباشد. تاکنون روشهای متنوعی برای حل مساله برنام هریزی استاتیکی توسعه شبکه انتقال (STNEP) ارائه شده است که در اغلب آنها مساله مزبور بدون لحاظ نمودن همزمان تلفات و عدم قطعیت در تقاضا انجام شده است. با توجه به اهمیت دو پارامتر مزبور (تلفات و عدم قطعیت در تقاضا) و نقش مهم آنها در انجام یک برنامه ریزی موثر و دقیق جهت توسعه شبکه انتقال، ارزیابی و حل مساله STNEP با استفاده از روشهای کارآمدتر و دقیقتر میتواند مفید واقع شود. بنابراین در این مقاله از روش جدیدی به نام الگوریتم جهش قورباغه گسسته بهبود یافته ۲(IDSFLA) برای حل مساله STNEP با لحاظ نمودن همزمان تلفات و عدم قطعیت در تقاضا استفاده شده است. نهایتا روش پیشنهادی به همراه الگوریتم جهش قورباغه بهبود یافته (ISFLA) بر روی شبکه انتقال برق منطقه ای آذربایجان اجرا شده است. با مقایسه و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای الگوریتم پیشنهادی و روش ISFLA میتوان به کارآیی و دقت بالای الگوریتم پیشنهادی در حل مساله STNEP پی برد.