سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس قاهری – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علم و صنعت ایران
داود مشیرپناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
سیدحامد معراجی – دانشجوی دکتری مهندسی آب

چکیده:

تعیین موقعیت هندسی سطح آب در پروژه های کشاورزی بنابر ملاحظات تولید محصولات ضروریست تاکنون این امر با ساده سازی معادلات حاکم بر جریان در محیط متخلخل و حل تحلیلی آن ها و یا با بکاربردن روشهای عددی معمول و حل معادله دیفرانسیل غیرخطی بوسینسک انجام می شده است دراین تحقیق برای تعیین سطح ایستابی بین دو مرز هیدرولیکی ثابت در اثر اختلاف هد بین دو مرز به همراه تغذیه سطحی با استفاده از روش Differential Quadrature که در سایر زمینه های علمی و صنعتی از آن استفاده شده بکاررفته است نتایج حاصل از این تحقیق که برای اراضی مسطح با نفوذ عمقی بدست امده است با نتایج نرم افزار Modflow تحت Dos مقایسه و نتایج رضایت بخشی حاصل شده است.