سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیکا ثنائی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید طاهری شهرآئینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیداحمد میرباقری – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین تحقیق اقدام به مدلسازی جریان ماهانه رودخانه نمارستاق با استفاده از یک روش فازی جدید به نام روش یادگیری فعال Active Learning Method, ALM شده است دراین مدلسازی جریان رودخانه داده های دبی ماهانه با تاخیر زمانی مختلف بعنوان ورودی مدل ALM مورد استفاده قرارگرفتند و مدلهای ALM مختلف با تعدادقانونهای فازی مختلف توسعه دادهشده به منظور تعیین بهترین مدل از معیارهای ارزیابی مختلف استفاده شد و با امتیازدهی معیارها مشخص شد که بهترین مدل ALM مدل دارای ۱۶قانون فازی است هیدروگراف شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده از مدل گویای این مطلب بوده که این روش میت واند بعنوان یک گزینه مناسب درشبیه سازی رودخانه مطرح باشد.