سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا همتی – کارشناس ارشد فراوری موادمعدنی
مجید همتی – کارشناس ریاضی محض
محمد نوع پرست – استاددانشگاه تهران
بهرام رضایی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نسبت خردایش پارامتری است که درتعیین عملکرد بهینه سازی و شبیه سازی تجهیزات خردایش به ویژه آسیاها مطرح است و جهت محاسبه این پارامتر ازنسبت ۸۰درصد توزیع تجمعی خوراک به محصول استفاده میشود که به عنوان نقاط شاخص درمنحنیهای توزیع ابعادی می باشد دراین تحقیق برای تعیین عملکرد آسیاهای گلوله های مجتمع مس میدوک به روش گرافیکی ازتمامی نقاط منحنی توزیع ابعادی برای اندازه گیری درجه کاهش ابعادی استفاده شد این مجتمع دراستان کرمان ایران واقع است و مدارخردایش آن شامل یک سنگ شکن ژیراتوری آسیای نیمه خودشکن با قطر وطول ۹/۷۵و۳/۸۸ متر و پس از آن دو آسیای گلوله ای به صورت موازی با قطرو طول ۵و۷ متر می باشد با فرض یک دستگاه مختصات کارتزین که محورافقی آن درصد تجمعی عبوری خوراک آسیا و محورقائم آن درصد تجمعی عبوری محصول باشد یک منحنی ازاین نقاط حاصل گردید که با رسم نیمساز این دستگاه مختصات و با استفاده از روشهای انتگرالگیری عددی مساحت ناحیه محصور بین منحنی و خط نیمساز ناحیه مذکور قابل محاسبه می باشد که درنتیجه آن نسبت خردایش حاصل شد.