سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعیمه افکاریان باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فرهاد ملک قاسمی – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
شهره حسن پور – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:

ناحیه ورزقان در شمال شرق تبریز، برروی کمربند متالوژنی آلپ- هیمالیا قرار دارد. بخش وسیعی از این کمربند ماگمایی را، نوارهای ولکانیکی و سریهای ماگمایی تشکیل داده است. وجود اندیسهای متعدد مواد معدنی در ناحیه ورزقان، نشان دهنده وجود پتانسیلهای بالقوه معدنی است و به این دلیل این خطه از کشور ایران، همواره مورد توجه زمین شناسان و معدنکاران قرار گرفته است. در این مطالعه، مناطق دگرسانی گرمابی برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ ورزقان، سنگهای مادر ماگمایی و تودههای نفوذی مرتبط جهت مدلسازی نهشتههای پورفیری و اپیترمال در این برگه از طریق پردازش تصاویر ماهواره- ای مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد سیستمهای آذرین درونی و بیرونی سبب ایجاد کانیزاییهای متعدد به همراه آلتراسیونهای مختلف هیدروترمال شده است. این آلتراسیونها در نواحی مختلف برگه ورزقان مشاهده میشود. مطالعه برروی این آلتراسیونها میتواند جهت پیجوئی مقدماتی و شناسایی مناطق بالقوه معدنی مفید باشد، لذا از تصاویر ماهوارهای لندست که محدوده وسیعی را پوشش میدهد، استفاده شده است. پردازشهای صورت گرفته در این مقاله، نشانگر حضور آلتراسیونهای پروپلیتیک، آرژیلیک ،آرژیلیک پیشرفته و فیلیک در منطقه میباشد. در مطالعه حاضر از روش کروستا استفاده گردید و در نهایت با استفاده از زون آلتراسیونی کانسار شناخته شده سونگون بعنوان مدل، مناطق دیگر دگرسانی مثل کیقال، هفتچشمه و جنوبشرق انجرد شناسایی گردید.