سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی امامعلی پور – دانشگاه ارومیه
مهدی موتاب صحیح آذر –
مرتضی عبدالهی شریف –

چکیده:

یکی از مشخصات مهم کانسار در اکتشاف، عیار مادهی معدنی است. در کانسارهای غیرفلزی با توجه به ویژگیهای مادهی معدنی و نیز کاربرد آنها، بحث عیار مطرح نیست، اما تعیین نسبت حجمی کانی مورد اکتشاف به سنگ درونگیر آن مهم است. همانگونه که در اکتشاف ذخایری همچون میکا پیش می آید، روشهای پتروگرافی و کانیشناسی کمی به روش XRD در این زمینه مفیدند؛ اما با این روشها نمیتوان درصد واقعی کانی را در رگه ها و نیز نسبت رگه ها به سنگ درونگیر را مشخص نمود. پردازش تصویری روشی است که در آن، برآورد مقدار کانی مورد نظر، به وسیله ی تهیه ی تصویر از سطح غیرهوازدهی مقطع کانسار و پردازش آن انجام میگیرد. برای پردازش تصویر از نرمافزاری استفاده میشود که بتواند بر اساس پارامترهای تصویر، مانند تن، رنگ و … نسبت سطح مورد نظر (کانی) را به کل سطح بسنجد. بدین ترتیب در ادامهی کار، میتوان با استفاده از محاسبات ریاضی و ضریب تصحیحی که از آزمایش XRD حاصل شده است، به تخمین بسیار خوبی از نسبت حجمی کانی مورد نظر، با صرف زمان و هزینهی بسیار کمتر، در آن کانسار و کانسارهای مشابه دست پیدا کرد. در نمونهی مورد بررسی، ۶ سطح دیواره مطالعه گردیده که نتایج حاصله، انطباق خوبی را بین دوروش نشان میدهد. بدیهی است که مانند دیگر روشها، در این شیوه نیز با دقّت مشخّص و درصد خطایی مواجه خواهیم بود که البته بیشینه سازی این دقت، نکته ای اساسی در نتیجه بخش بودن روش مذکور میباشد.