سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلی جوزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
نگار افضلی بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دربسیاری ازمناطق کشور بنابردلایل گوناگون دکل های حامل خطوط انتقال هوایی ولتاژ بالا درفاصله کمتر ازحدود استاندارد ازمحل زندگی افراد قرارگرفته اند لذا هدف از انجام این پژوهش شناسایی طبقه بندی و ارزیابی ریسک های ناشی ازاین خطوط درمنطقه مسکونی حصیرآباد شهراهواز با استفاده ازروش ویلیام فاین می باشد به این منظور درابتدا منطقه مطالعاتی تعیین و سپس دکلهای فشارقوی درآن شناسایی گردید سپس به جهت تعیین ریسک ها محیط زیست منطقه فرایند انتقال برق و تجهیزاتمورد استفاده درآن شناسایی و حالات خرابی تجهیزات مذکور که منجر به وقوع ریسک درمنطقه میگردد تعیین شدند درنهایت ریسک های شناسایی شده درچهارگروه طبقه بندی و پارامترهای شدت اثر احتمال وقوع خطر و تواتر ریسک برای هرریسک مطابق جداول روش ویلیام فاین نمره دهی گردید براساس نتایج بدست آمده ۴۱ ریسک شناسایی شد که از این تعداد ۵ ریسک درگروه رویداد طبیعی ۱۶ریسک زیست محیطی ۱۳ریسک ایمنی – فنی و ۷ ریسک درگروه ایمنی – بهداشتی قرارگرفت بالاترین مقادیر ریسک دارای RPN 900 و کمترین مقادیر دارای ۲۵RPN بدست آمد.