سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی سلطانی –

چکیده:

ارزیابی و رتبه بندی موسسات آموزشی یکی از مهمترین ابزارهای شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعیین فرصت ها و تهدیدهای آنها می باشد. با حضور روز افزون بخش خصوص در عرصه آموزش کشور ، ضرورت اعتبار سنجی و رتبه بندی موسسات آموزشی بیش از پیش احساس می شود.موضوعی که به دنبال مطرح شدن رویکرد جدید مبنی بر حضور موثرتر و ضرورت تشویق و ترغیب بخش خصوص اهمیت یافته است.حضور بخش خصوص در عرصه آموزش کشور در طی سه دهه گذشته به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف متفاوت مورد توجه دست اندرکاران و صاحب نظران اموزش عالی کشور بوده است.این ایده و رویکرد گاه با قوت فراوان به پیش رفته است و در عرصه جامعه نمود عینی پیدا کرده است و گاه تحت تاثیر دغدغه های گوناگون به شدت ضعیف شده و احیاناً به محاق رفته است. گو اینکه هرگز ضرورت و به تبع آن موضعیت آن در نظر صاحب نظران نادیده گرفته نشده است.