سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدکریم فضل اله زاده ساداتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
نصراله جواهری – دکترای ساز ههای آبی

چکیده:

برآورد صحیح آبدهی حوض هها همواره مورد بحث کارشناسان در طر حهای مختلف عمرانی بوده است و این مهم تاثیر قابل ملاحظ های در طراحی ساز ههای مورد نیاز و هزینه آ نها داراست. در این مقاله برآورد آبدهی حوضه براساس رو شهای کمبود جریان و مقایسه آن با مد لهای منطق های ارائه شده است. نتایج حاصله نشا ندهنده دقت نتایج رو شهای کمبود جریان در تعیین آبدهی حوضه است. در این تحقیق با استفاده از توانایی های GIS مدل هم آبدهی به منظور برآورد آبدهی میانگین سالانه در محل سدهای تنظیمی نیروگا ههای جریانی حوضه پلرود تهیه شده است.