سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صباح محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهیدچمران اهواز
یاور صلاحی سنندج – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز
ساسان کاتورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهیدچمران اهواز
سمیه آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انتقال رسوب از نقطه نظر آلودگی، ظرفیت انتقال کانال ها در شبکههای آبیاری، پرشدن مخازن، طول عمر سازههای موجود در شبکههای آبیاری،زندگی ماهیها و همچنین در رودخانهها یکی از مسایل بسیار مهم میباشد. تخمین صحیح حجم رسوبات حمل شده در شبکههای آبیاری، رودخانهها و برای بسیاری از پروژههای منابع آبی ضروری است. امروزه روشهای زیادی برای تخمین صحیح حجم رسوبات استفاده خواهد شد یکی از این روش ها که بطورمعمول کاربرد دارد، منحنیهای سنجه میباشند که قادر به تخمین صحیح نتایج نیستند. از جمله روشهای پرکاربرد دیگر در تخمین حجم رسوبات، روش شبکه عصبی مصنوعی، و روش نروفازی میباشد. از آنجا که تخمین رسوبات در طرحهای منابع آبی و طراحی سازههای موجود در مسیر کانالها و رودخانهها از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در این تحقیق روشهای ذکر شده در تخمین رسوبات معلق درمطالعات محققین مختلف بررسی و با هم مقایسه شده است و نتایج حاکی از آن است که روش تطبیقی نروفازیANFIS) درتمامی مطالعات نتایج بهتری را از سایر روش ها نشان می- دهد.