سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود مرادیان – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
سیدپویان حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر حاجی اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران و سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی دا

چکیده:

خرابی بتن و خوردگی آرماتور در شرایط گزندبار باعث وارد آمدن خسارات هنگفت به سازه های بتن آرمه می شود. در سال های اخیر، روش های غیرمخرب به دلیل سادگی و عدم آسیب رسانی به اجزا و عناصر ساز های، مورد توجه بود هاست و تحقیقات زیادی پیرامون یافتن ارتباط بین نتایج آزمایش های غیر مخرب و خصوصیات مکانیکی بتن صورت گرفته است، در نتیجه بررسی وضعیت سازه توسط این روش ها گسترش پیدا کرده و سرعت و دقت بررسی و ارزیابی ساز هها افزایش یافته است. در این تحقیق تعدادی آزمایش غیر مخرب شاملImpact Echo پتانسیل خوردگی، شدت خوردگی و مقاومت الکتریکی برای بررسی وضعیت خرابی سه سازه بتنی قرار گرفته در شرایط گزندبار استفاده شده و نتایج آن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از این آزمایش ها می توان بدون وارد آوردن آسیب به سازه، شرایط کیفی آن را مورد ارزیابی قابل قبولی قرار داد.