سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ، دانشگاه پیام نور مرکز تهرا
سیدرضا مهرنیا – استادیار دانشگاه پیام نور
سیدجواد مقدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ، دانشگاه پیام نور مرکز تهرا

چکیده:

منطقه مورد بررسی بخش هایی از کمربند آتشفشانی البرز مرکزی می باشد که بصورت نوار خاوری باختری در شمال ایران بصورت سرزمین های برجسته خود نمایی کرده و مشتمل بر نیمه شمالی چهارگوشه ۱۰۰۰۰۰/۱دماوند است. پیدایش آتشفشان دماوند به همراه فعالیت های هیدروترمالی مرتبط با آن و تنوع رخساره های زمین شناسی و الگوهای ساختمانی منطقه ، از عوامل موثر در انتخاب این ناحیه به منظورشناسایی مناطق دگرسانی با استفاده از روش های دورسنجی بوده است..هدف از انجام این پژوهش استفاده از تصاویر چند طیفی متعلق به سنجنده ETM+ برای تعیین مناطق دگرسان شده با بکارگیری روش های مختلف پردازش تصویر است .برای تفکیک زونهای دگرسان شده از روشهای ترکیب دروغین رنگی ، نسبت های باندی ، فیلترHSV وتحلیل مولفه اصلی کروستا استفاده شده است. در مقام مقایسه، نتایج بدست آمده از روش کروستا نتایج مطلوبتری را برای تعیین زونهای آلتراسیون در اختیار قرار دادند که طی بررسی های صحرایی و سنجش کمی نمونه هایسنگی ، امکان شناسایی و تفکیک هاله های رسی ، اپیدوتی و سریسیت فراهم گردیده و برای اولین بار نقشه دگرسانی منطقه دماوند با استفاده از روش های دورسنجی بازنگری و تصحیح شده است