سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لمیا آریان فرد – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی سازمان آب و برق خوزستان
منصور سراج – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

استفاده بهینه از منابع تجدید شونده به و یژه منابع آب و خاک کشور، یکی از سیاس تهای مهم اقتصادی، اجتماعی دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. تعدد طر حهای عمرانی در دست اجرا و طر حهای نیمه تمام و عدم تناسب حجم عملیات طر حها با اعتبارات قابل تأمین و عدم تخصیص بودجه متناسب با شرایط اجرایی طر حها، باعث رکود طر حها و طولانی شدن زمان اجرا و ناکارآمدی منابع تخصیص یافته م یشود. در این تحقیق با استفاده از چهار روشWPML ، TOPSIS ، SAW از بین رو شهای چهارده گانه تصمی مگیری، اولوی تبندی پروژ هها و طر حهای سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به این ترتیب مجموعه جوا بهای به دست آمده، فضای تصمی مگیری را برای تنظیم اعتبارات پروژ هها و زمانبندی انجام آ نها به صورت شفاف آماده م یکند.