سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴۷

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، باشگاه پژوهشگران جوان، گروه محیط ز
مریم حسام پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ
فاطمه طالب زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در دهه های اخیر توجه محققین به مدل های چند معیاره ( MCDM ) برای تصمیم گیری های پیچیده معطوف گردیده است. در این تصمیم گیری ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده شود.تصمیم یک فعالیتروحی در انتخاب و قضاوت است و یکی از مهمترین مشخصه های انسانی است . انسان در طول زندگی خود تصمیم های زیادی می کیرد هرچند که برخی از آنها از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد . هرچه مسئولیت و اختیارات انسان بیشتر باشد ، تصمیم گیریدارای اهمیت و حساسیت بیشتری می باشد . از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تأثیر بسزایی در زندگی شخصی واجتماعی داشته باشد ، ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند ، کاملاً محسوس می باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است زیرا این تکنیکامکان فرموله کردن مساله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی وکیفی را در مساله مهیا می سازد . این فرایند گزینه های مختلف را درتصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را دارد ، علاوه بر این بر مبنای مقایسه ی زوجی بنا نهاده شده، که قضاوت و محاسبات را تسهیل می نماید .همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره میباشد . یافته های این تحقیق، توانایی سیستم اطلاعات جغرافیایی در الگوسازی و کمک به مکان یابی مکان های دفع زباله و ترکیب معیارهای مختلف بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی واقتصادی در مدل های مختلف ر انشان داد . با توجه به طیف وسیع کلاس بندی، که در روش های AHP و فازی استفاده می گردد، قدرت تصمیم گیری تصمیم گیران بالاتر برده و می توان با نتایج حاصل شده در جهت کاهش هزینه ها اعم از هزینههای اقتصادی و زیست محیطی، اقدامات مناسبی را اعمال نمود .همچنین چگونگی استفاده از روشهای کمک تصمیم چند معیاره ( MCDA ) در برنامه ریزی کاربری اراضی مناطق زلزله زده تضریح گردید . بدین منظور با استفاده از شیوه ای جدید در ساختاردهی مسأله تصمیم که آلترناتیوهای ترکیبی ( سناریوها ) را به عنوان گونه ای متفاوت از آلترناتیو ها به رسمیت می شناسد ، مسألهتصمیم ساختاردهی و مورد تحلیل قرار می گیرد . سهولت ساخت مدل تصمیم و سهولت بکارگیری نظرات خبرگان و تصمیم گیرندگان و کوچک شدن ابعاد مسأله در مقایسه با روشهای متعارف ، جزو نتایج استفاده از رویکرد پیشنهادی می باشد .