مقاله کاربرد روش های پارامتریک در تخمین کارایی بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان های تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش های پارامتریک در تخمین کارایی بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان های تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارایی فنی
مقاله بیمارستان
مقاله تحلیل مرزی تصادفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدی کیمیا
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی پیوند
جناب آقای / سرکار خانم: جوانبخت مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بخش سلامت به عنوان یکی از مهم ترین بخش های خدماتی و جزئی از شاخص های توسعه و رفاه اجتماعی تلقی می گردد. در میان واحدهای تشکیل دهنده این بخش نیز بیمارستان ها به عنوان بزرگ ترین و پرهزینه ترین واحدهای عملیاتی به شمار می آیند که جهت استفاده بهینه از امکانات و منابع، ناگزیر از به کارگیری تحلیل های اقتصادی و عملکردی می باشند. در این مطالعه به سنجش کارایی بیمارستان های عمومی تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی پرداخته شده است.
روش کار: مطالعه حاضر به صورت مقطعی در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام شده و به منظور سنجش کارایی با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی، نرم افزار Frontier ویرایش ۴٫۱ مود استفاده قرار گرفته است.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که میانگین نمره کارایی بیمارستان های تحت مطالعه برابر با ۰٫۸۳۴ با نوسان نمره، بین ۰٫۹۴۷ – ۰٫۵۵ بوده است. ضمنا در طی هیچ یک از سال های مورد مطالعه، بیمارستان های مورد بررسی نتوانسته اند به کارایی فنی کامل، (TE=1) دست یابند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده همزمان از تکنیک های پارامتریک و ناپارامتریک، بهتر می تواند به ترسیم وضعیت موجود و نشان دادن مرز کارای خدمات بیمارستانی در نظام سلامت کشور کمک کند. مضافا اینکه استفاده از مدیران کارآزموده و تخمین دقیق تعداد کارکنان مورد نیاز هر بخش در کنار توجه به نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی و سنجش عملکرد، می تواند به نحو مطلوبی به استفاده هر چه بیشتر از نهاده ها و ارتقای بهره وری نظام بیمارستانی کشور کمک کند.