مقاله کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه به مولفه های اصلی
مقاله تجزیه تابع تشخیص
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله رگرسیون
مقاله گام به گام
مقاله گندم نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: کیان ارثی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی آخر فصل، به صورت قطع کامل عمل آبیاری از مرحله ظهور سنبله ها به بعد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه به مولفه های اصلی سه مولفه اول در مجموع ۷۲ درصد از تغییرات داده ها را توجیه کردند که طبق این نتایج، صفات شاخص برداشت سنبله، آب حفظ شده برگ های جدا شده (ELWR) و شاخص برداشت به عنوان معیارهایی مناسب در انتخاب لاین ها، تاثیر قابل توجهی در واریانس دو مولفه مهم اول داشتند. تجزیه خوشه ای به روش Ward، لاین های مورد بررسی را در چهار گروه قرار داد که نتایج حاصله از تجزیه تابع تشخیص نیز این گروه بندی را تایید کرد. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام بیانگر این بود که مهم ترین صفات تاثیرگذار بر عملکرد اقتصادی به ترتیب شامل شاخص برداشت، عملکرد زیست توده و RWC بودند که در مجموع ۹۴ درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. بر اساس نتایج تجزیه علیت، صفت شاخص برداشت بیشترین تاثیر مثبت مستقیم و صفت زیست توده بیشترین تاثیر منفی غیر مستقیم را (از طریق کاهش شاخص برداشت) بر عملکرد اقتصادی داشتند که با توجه به ماهیت هر اثر، می توان از این صفات در انتخاب ارقام پر محصول گندم در شرایط تنش رطوبتی آخر فصل استفاده کرد.