سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضوان السادات الحسینی – دانشجو، دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر گودرزی –
قدمعلی باقریان دهقی –

چکیده:

در این مطالعه، از روش میکرو استخراج مایع – مایع پخشی که اساس آن بر پراکنده شدن یک حلال استخراج کننده به داخل یک فاز آبی در حضور یک حلال پخش کننده است، استفاده شد. در این کار برای پیش تغلیظ یون های مس از N- سالیسیلیدین آنیلین]۱[ تتراکلرید کربن و اتانول به ترتیب به عنوان عامل کی لیت دهنده، حلال استخراج کننده و حلال پخش کننده استفاده شد. دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب اتمی با شعله هوا – استیلن برای اندازه گیری کمی آنالیت بعد از پیش تغلیظ به کار گرفته شد. اثر پارامتر های تجربی مختلف برای جداسازی به روش یک متغیر در زمان مورد بررسی قرار گرفت. این پارامتر ها شامل : نوع حلال استخراج کننده ، نوع حلال پخش کننده ، غلظت لیگاند، بررسی pH نوع بافر، اثر نمک و …بودند. تحت شرایط بهینه حد تشخیص ،راندمان و فاکتور غنی سازی روش به ترتیب ۱میکرو گرم بر لیتر، ۸۰ درصد و ۴۲ به دست آمدند. همچنین این روش در گستره ۰٫۱۲-۰٫۰۰۳ میکرو گرم بر میلی لیتر از یون های مس در نمونه های آبی با ضریب همبستگی ۰٫۹۹۵،خطی بود. این روش با نتایج مطلوب برای اندازه گیری مقادیر کم مس به کار گرفته شد.