سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران مصطفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن
حمیدرضا رمضی – دانشیار ، دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به بررسی کاربرد روش مقاومت ویژه الکتریکی در مطالعه زمین شناسی ساختگاهی شهر امیریه از توابع استان سمنان پرداخته شده است. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت لایهبندی، بررسی تغییر جنس لایههای زمین ، تعیین مناطقسست و طبقهبندی نوع زمین براساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران در ساختگاه شهر امیریه بوده است. برای این منظور پس از بازدید اولیه و بررسیهای توپوگرافی، زمین شناسی و امکان برداشتهای محلی چندین نقطه از شهر برای مطالعه انتخاب شده و برداشتهای مقاومت ویژه الکتریکی در آن نقاط انجام شد. برداشتها به روش گمانهزنی الکتریکی و با استفاده از آرایهشلومبرژه انجام شدند. پس از پردازش و تفسیر دادههای برداشت شده لایهبندی هر محل و کل ساختگاه امیریه براساس مقاومت ویژه آنها تعیین شد. با ترکیب نتایج مقاومت ویژه و مطالعات زمین شناسی محلی وضعیت زمینشناسی، جنسلایههای زمین در نقاط مختلف شهر و در ژرفاهای مختلف بهدست آمد. قابل توجه است که دادههای لرزهنگاری انجام شده برای هر محل در دسترس بود. در نهایت بر اساس نتایج بهدست آمده و سرعت موج برشی، نوع زمین در ساختگاه امیریه بر اساس آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زمینلرزه طبقهبندی شد. از نتایج این مطالعه میتوان برای مطالعات ژئوتکنیکی، پروژههای عمرانی و برنامهریزیهای شهری استفاده نمود