سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،
سحر عرفی یگانه – دانشجو کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگ

چکیده:

در میان تکنولوژی ها ی پیشرو فرایندهای بیولوژیکی که بسرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند خود را در معرض توجه قرار دادند . در این فرایندها که مواد بیولوژیکی بعنوان تجزیه کننده استفاده میشوند ، آلاینده های موجود در پس ماندهایاولیه یا خام از آنها جدا میشوند . در مهندسی محیط زیست فرآیندهای بیوتکنولوژی برای بازیافت فاضلاب ، گاز و انهدام پس ماندهای جامع استفاده میشوند .این فرآیندها همچنین میتوانند بمنظور تولید بیوگاز و هیدروژن بعنوان منابع جدید انرژی استفاده شوند . در مهندسی محیطزیست برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست از فرآیند اکتیو کردن لجن ، فیلترهای ریز ، فیلترهای ریز زیستی ، حوضچههای اکسید اسیون ، بازیافت بی هوازی ، واحدهای ترکیبی و واکنشهای بیوگاز بطور گسترده ای در تکنولوژی های بازیافت پس ماند استفاده میشوند .در این مقاله نقش بیوتکنولوژی تصفیه پس ماند ارزیابی شده است و روشهای متعدد تصفیه کردن مورد بررسی قرار گرفته است .