سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف شفاهی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا فرزانه – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری دانشگاه تهران

چکیده:

در فرآیند چهار مرحله ای تحلیل سفر به روشUTMS با پردازش مدلهای تولید سفر میزان سفرهای تولید شده درهر ناحیه برآورد می شود . گام بعدی پس از این مرحله ساخت مدلهای توزیع سفر بمنظور برآورد جدو ل مبدا- مقصد سفر در افق برنامه ریزی است. مدلهای موجود توزیع سفر شناساگرهای الگویی هستند که بر پایه سه عامل تعداد سفر تولید شده در مبدا، تعداد سفر جذب شده در مقصد (یا فاکتور دیگری که نمایانگر این اثر باشد) و الگوی حال حاضر توزیع سفر، به برآورد جدول مبدا – مقصد سفر می پردازند. در این مقاله، روشی برای ایجاد مدلهای توزیع سفر با استفاده از شبکه های عصبی پس انتشار خطا ٢ ارایه می شود . روش پیشنهادی برای مدلسازی توزیع سفر در شهر شیراز مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه های انجام شده بین مدل پیشنهادی و نتایج مدلهای آماری پردازش شده در مطالعه سال ۱۳۶۹ شیراز که از نوع مدلهای انتخاب می باشند نشان می دهد که مدلهای ساخته شده توسط شبکه های عصبی قابلیت پیاده سازی دقیقتر رابطه بین پارامترهای اصلی مدل و تعداد سفرهای بین ناحیه ای را دارا هستند.