سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رعنا جعفری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ،آزمایشگاه اسپکترومتری& میکرو و نانو استخراج،دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران؛
روح اله زارع دورابی – استادیار شیمی تجزیه، آزمایشگاه اسپکترومتری& میکرو و نانو استخراج،دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
وحیده جلالت – دانشجوی دکتری شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
خیبر دشتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ،آزمایشگاه اسپکترومتری& میکرو و نانو استخراج،دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین کارازمزوپور سیلیکاتی سنتز شده HESI- SBA-15برای استخراج و پیش تغلیظ بون فلزی لانتانیم استفاده شد ازطرح مرکب مرکزی کامل ونرم افزار طراحی ازمایش برای بهینه سازی پارامترهای موثربراستخراج و پیش تغلیظ یون فلزی لانتانیم به وسیله جاذب سیلیکاتی متخلخل استفاده شد ۴فاکتور PH مقدارجاذب غلظت یون فلزی و زمان درنظر گرفته شد نقاط بهینه بدست آمده عبارتنداز: PH=5 مقدارجاذب برابر ۰/۰۸ گرم وغلظت یون فلزی برابر ۱۰۰ میکروگرم برلیتر و زمان ۵۰ دقیقه تحت شرایط بهینه ارقام شایستگی روش عبارتنداز: محدوده خطی ۱۰-۲۲۰ میکروگرم برلیتر با ضریب تعیین R2 0/995 حدتشخیص برابر ۲/۳۶ میکروگرم برلیتر انحراف استاندارد نسبی ۳/۰۳۶ میکروگرم برلیتر و فاکتورتغلیظ ۱۱/۵ و ظرفیت جذب ۴/۵۹ میلی گرم برگرم جاذب بدست آمد