سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصوره حسن زاده – کارشناس ارشد محیط زیست، اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر
افشین دانه کار – دانشیار، دانشگاه تهران
محمدصادق بخشایش – کارشناس مسئول جستجو و نجات دریایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بو
یوسف برومند – کارشناس مقابله با آلودگی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

چکیده:

منابع طبیعی مرتبط با محیط دریایی و ساحلی به عنوان اکوسیستمهای پرتولید با تنوع ژنتیکی زیاد شناخته میشوند که از دیرباز موجب جذبجوامع انسانی و سکونت آنها در این مناطق شدهاند. اما این امر موجب درجات مختلفی از تخریب زیست محیطی و تناقض بین حضور انسان وتوان طبیعی شده است [ ٣]. سازهها و کاربریهای ساحلی از جمله عواملی هستند که در صورت عدم قرارگیری در مکان مناسب، عدم تناسبزیست محیطی یا مکانی به ورود منابع مختلف آلایندهساز و بروز تعارضات متعدد فنی و طبیعی دامن میزنند. اسکلهها و بنادر نفتی از مخاطره انگیزترین این سازههای ساحلی میباشند که به دلیل دریافت و توزیع انواع محصولات نفتی از پتانسیل غیر قابل پیش بینی در ایجاد انواعمعضلات محیطی برخوردارند. از سوی دیگر افزایش میزان مصرف و تقاضا در مورد انواع فرآوردههای نفتی و پتروشیمی عامل نخست برایایجاد اسکلهها و بنادر جدید به شمار میآید [ ٨] بنابراین برخورداری اسکلههای نفتی از اساس ثابت و منسجم در راستای ارتقاء سیستم ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی امری در خور توجه میباشد. [ ١]. بنابرابن انجام مطالعات مکانیابی با توجه به هر دو دسته عوامل فنی و زیست محیطی گام نخست در راستای جلوگیری از این مخاطرات و توسعه پایدار مناطق ساحلی- دریایی میباشد