مقاله کاربرد روش خوشه بندی دو مرحله ای برای بررسی اثر مدیریت حفاظتی جنگل های بلوط ایلام بر خصوصیات خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۳۲۹ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش خوشه بندی دو مرحله ای برای بررسی اثر مدیریت حفاظتی جنگل های بلوط ایلام بر خصوصیات خاک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده آلی
مقاله ازت آمونیمی
مقاله وزن مخصوص ظاهری
مقاله هدایت الکتریکی
مقاله رس
مقاله فسفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابایی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی تغییرات حاصل از تخریب و روش های مختلف مدیریت بر منابع طبیعی می تواند به مدیران و برنامه ریزان کمک کند تا نتایج حاصل از تغییر کاربری اراضی، تخریب و مدیریت را شناسایی کرده و برای مواجه با آنها آماده باشند. در تحقیق حاضر سه منطقه در جنگل های بلوط با شرایط دخالت و مدیریت متفاوت در شهرستان ایلام شامل مدیریت حفاظتی پنج ساله، مدیریت حفاظتی ۲۰ ساله و بدون مدیریت یا تخریب شده در غرب ایران انتخاب شد. با استفاده از روش سیستماتیک- تصادفی در هر منطقه تعداد ۵۰ قطعه نمونه ۱۰۰ متر مربعی برداشت شد. سپس در مرکز هر قطعه نمونه اصلی سه نمونه خاک از عمق ۰ تا ۳۰ سانتی متری برداشت و در نهایت یک نمونه ترکیبی به عنوان نمونه خاک آن قطعه نمونه به آزمایشگاه منتقل شد. در این بررسی از روش خوشه بندی دو مرحله ای استفاده شد تا مهمترین عوامل موثر و مشترک بین هر خوشه از قطعات نمونه بر اساس اهمیت و نیز جهت اثر آنها مشخص و به عبارتی دیگر اثر مدیریت حفاظتی کوتاه مدت و بلند مدت در مقایسه با تخریب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تعیین شود. نتایج نشان داد که پایین بودن مقدار ماده آلی و ازت آمونیمی و بالا بودن وزن مخصوص ظاهری و شوری مهمترین نشانه های مشترک منطقه تخریب شده هستند. در منطقه مدیریت حفاظتی پنج ساله پایین بودن ماده آلی و ازت کل و بالا بودن ازت نیتراته مهمترین نشانه های مشترک خاک پس از پنج سال مدیریت هستند. همچنین در منطقه مدیریت حفاظتی ۲۰ ساله، بالا بودن ازت آمونیمی، رس و فسفر قابل جذب، ماده آلی و ازت کل و پایین بودن آهک خصوصیات بارز مشترک هستند. به طورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ماده آلی، وزن مخصوص ظاهری و ازت شاخص های مناسبی در ارزیابی تاثیر مدیریت بر اکوسیستم جنگلی بلوط غرب براساس خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خاک محسوب می شوند.