سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا جلودار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
ولی زارع شاه آبادی –

چکیده:

از روش حداقل مربعات جزئی که جز روش کالیبراسیون چند متغیره می باشد برای اندازه گیری همزمان آنتازولین و فنیل افرین استفاده شده است این روش ساده با حساسیت ودقت بالا و هزینه پایین دراین مقاله شرح داده شده است درابتدا اثر PH برمیزان جذب هریک از داروهاه بررسی شد و PH=6 به عنوان PH بهینه انتخاب شد طول موج ماکزیمم هردو دارو بررسی شد و از آن برای ایجاد منحنی کالیبراسیون جذب برحسب غلظت برای هریک از داروها استفاده شد از منحنیکالیبراسیون برای ایجاد دسته آموزش و تست استفاده گردید. از دسته تست برای ارزیابی مدل و از دسته آموزش برای انتخاب مدل استفاده شد. برای انتخاب دسته آموزش از روش طراحی آزمایش با تمام فاکتورها با چهار سطح استفاده گردید. دسته تست شامل ۱۶ نمونه مخلوط بود که بطور راندم از دسته آموزش انتخاب شدند و برای ارزیابی مدل ایجاد شده استفاده شد نتایج نشان دادند که مدل ایجاد شدهدارای کیفیت مناسبی است