سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر حشمتی – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران صندوق پستی ۱۶۷۶۵-۱۶۳ نارمک ته
علیرضا شرق – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن کرامتی – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد امین توتونچیان – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بررسی وقوع پدیده روانگرایی به عنوان یکی از پدیده های مطرح در مهندسی ژئوتکنیک بوده و روشهای مختلفی بدین منظور ارائه شده اند در تحقیق حاضر برپایه داده های موجود در ادبیات فنی و با استفاده از روش جدید رگرسیون چند جمله ای تکاملی ،)Evolutionary Polynomial Regression میزان انرژیکرنشی لازم جهت وقوع روانگرایی مورد ارزیابی قرارمیگیرد. رابطه جدید در حقیقت ارتباط عددی بین مشخصات اولیه خاک یعنی تراکم نسبی Dr ، درصد ریزدانه %.F.Cضریب یکنواختی منحنی دانه بندی Cu اندازه متوسط ذرات D50 و تنش محصور کننده موثر میانگین اولیه σmean´ به عنوان پارامترهای ورودی و انرژی کرنشی به ازای هر متر مکعب از خاک W به عنوان پارامتر خروجی جهت وقوع روانگرایی برقرار می کنند تحلیل اماری نتایج حاصله نشان دهنده دقت بالای رابطه ارائه شده با روش رگرسیون چند جمله ای تکاملی نسبت به سایر روشها می باشد.