مقاله کاربرد روش ترکیبی سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی سینتیک خشک کردن یک ماده غذایی تحت شرایط مختلف خشک کردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش ترکیبی سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی سینتیک خشک کردن یک ماده غذایی تحت شرایط مختلف خشک کردن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک کردن
مقاله پیش بینی
مقاله شبکه عصبی پرسپترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفافی زنوزیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشک کردن مواد غذایی به عنوان روشی جهت بهبود ماندگاری، ارائه شده است. به منظور پایش این فرایند از مدل های مختلف شبکه عصبی نظیر شبکه عصبی پرسپترون، تابع پایه شعاعی و مدل ترکیبی شبکه عصبی و روش شناسی سطح پاسخ به همراه توابع فعال سازی مختلف به عنوان یک ابزار پیش بینی کننده پارامترهای خشک کردن کدوی سبز استفاده گردید. پارامترهای زمان خشک کردن، دمای هوای خشک کردن و ضخامت نمونه به عنوان ورودی شبکه و از طرف دیگر، عدد فوریه، انرژی اکتیواسیون، ضریب انتشار رطوبت و چروکیدگی به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شد. نتایج مدلسازی نشان داد که مدل شبکه عصبی پرسپترون همراه با تابع محرک لوگ سیگموئید- لوگ سیگموئید به عنوان بهترین تابع محرک مدل، توانست مقادیر انرژی اکتیواسیون، عدد فوریه، چروکیدگی و ضریب انتشار رطوبت را به ترتیب با ضرایب رگرسیون ۰٫۹۹۹، ۰٫۹۹۲، ۰٫۹۹۹ و ۰٫۹۹۱ پیش بینی نماید.