سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی قاسمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
شهناز دانش – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین کارتحقیقاتی یک مدل تصمیم گیری فازی برای رتبهبندی گزینه های مختلف نمک زدایی ارائه گردیده است این مدل از سه مرحله شامل تعریف مسئله محاسبات FUZZY و رتبه بندی گزینه ها تشکیل شده است از مدل ارائهشده به منظور ارزیابی فرایندهای مختلف نمک زدایی و تعیین بهترین فرایند تصفیه منابع آب زیرزمینی تربت حیدریه استفاده گردید. برای این منظور در ابتدا با استفاده از نظر کارشناسان و محققین معیارها و زیرمعیارها و گزینه های مهم در فرایند انتخاب بهترین روش نمک زدایی تعیین شد در ادامه با استفاده ازتحلیل توسعه ای چانگ گزینه های مختلف براساس معیارها زیرمعیارها و عوامل مذکور مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج به دست امده دلالت براین دارد که فرایندهای غشایی شامل الکترودیالیز و اسمز معکوس بهترتیب با وزنهای نهایی ۰/۲۵۵ و ۰/۲۳۶ بهترین روشهای نمک زدایی از آبهای زیرزمینی شهر تربت حیدریه هستند.