سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم شیرالی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کتایون ورشوساز – مربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک های زیست محیطی برج خنک کننده یک شرکت پتروشیمی به انجام رسیده است. پس از بررسی فعالیت و فرآیند برج خنک کننده، خطرات و عوامل بلقوه آسیب رسان شناسایی شد. سپس این عوامل با توجه به شدت اثر، احتمال وقوع ، امکان بازیافت و گستره آلودگی بر محیط زیست، ارزیابی و طبقه بندی گردیدند. در فرآیند ارزیابی ریسک از روش تجزیه و تحلیل نقاط شکست و آثار زیست محیطی (EFMEA) بهره گیری شد و RPN مربوط به هر یک از جنبه های محیط زیستی محاسبه و طبقه بندی شد. نتایج بدست آمده از مقایسه اعداد ریسک محاسبه شده نشان داد که ریسک کم توجهی به تزریق مواد کنترل رشد میکروارگانیسم ها و افزایش بی رویه آنها در برج که پیامد هایی چون آلودگی آب را به دنبال خواهد داشت، با RPN، ۳۰٫۱۹۱ در اولویت اول قرار می گیرد. در انتها راهکارهای کنترلی جهت ریسک هایی با RPN بحرانی معرفی شد.