سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلی جوزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار دانشگاه جندی شاپوراهواز
نگار افضلی بهبهانی – کارشناسی ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

روش تجزیه و تحلیل حالات خطرواثرات ناشی ازآن روشی است که بطورسیستماتیک به شناسایی دلایلی که یک محصول یا یک فرایند یا یک صنعت می تواند با آن مواجهه داشته باشد و نتایج و اثرات ایجاد شده آن می پردازد هدف ازاین مطالعه کاربرد روش FMEA درارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسکهای ناشی ازخطوط برق درمنطقه مسکونی حصیرآباد واقع درشهراهواز می باشد به این منظور ابتدا ریسک ها ازطریق برریس فرایند انتقال برق و چگونگی حالات نقص تجهیزات مورد استفاده درآن شناسایی شدند با توجه به اینکه شدت غیرمجاز میدان مغناطیس ناشی ازخطوط ولتاژ بالا می تواند به عنوان یک ریسک درمنطقه مسکونی درنظر گرفته شود اندازه گیری این پارامتر توسط دستگاه اندازه گیری شدت میدان مغناطیس انجام و مقادیر بدست آمده با استاندارد موجود درموسسه ملی علوم بهداشت محیط آمریکا NIEHS مقایسه گردید درادامه ریسک های شناسایی شده مطابق پارامترهای روش FMEA ارزش گذاری و برای هرریسک RPN محاسبه شد . درنهایت به کمک نرم افزار اماری SPSS سطح بالا متوسط و پایین ریسک ها تعیین و براساس آن اولویت بندی و تجزیه و تحلیل ریسک ها انجام و اقدامات کنترلی به جهت کاهش سطح ریسک و به دنبال آن کاهش اثرات ریسک ها ارایه گردید.