سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دکتری سازه،دانشیار دانشگاه علم و صنعتایران
آرش فرسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعتایران

چکیده:

توانایی تشخیصخرابی در مراحل اولیه پیدایش آن موضوعی است که در مهندسی عمران، مکانیکو هوا فضا مورد توجه قرار دارد. روشهای ابتدایی تشخیص خرابی نیازمند تشخیص محل خرابی با انجام بازرسی در محل است. روشهای تشخیصسلامت سازهای با این هدف طرحریزی شدهاند که خرابیها را در مراحل اولیه تشکیل آنها، تشخیصدهند. از جمله این روشها، تشخیصخرابیها با استفاده از تغییر در مشخصات دینامیکی و استاتیکی است که مطالعات زیادی در آن زمینه صورت پذیرفته است. نقصدیگر روشهای ابتدایی نیازمندی به مشخصات اولیه و یا مبنا بوده که برای رفع این نقص، تلاشهای گستردهای صورت پذیرفته است. استفاده از تحلیل ویولت برای تشخیصخرابی روشی است که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و مقالات زیادی در آن ارتباط منتشرگردیده است. در این مقاله، استفاده از روش ویولت جهت تشخیصوجود، محل و شدت خرابی در یکتیر طرهای بدلیل ترکخوردگی بررسی شده و توانایی آن مورد سنجشقرار گرفته است