سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید آقاجانی – هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

روش تبدیل موجک به عنوان یکی از روشهای تخمین عمق و تفسیر داد ههای ژئوفیزیکی به ویژه در حوزه لرزهای کاربرد فراوان دارد. کاربرد این روش در تفسیر آنومالی های میدان پتانسیل در سالهای اخیر نتایج مناسبی را ارائه داده است. در این تحقیق از این روش در تخمین عمق آنومالی گرانی استفاده شده است به این ترتیب که ابتدا برای چندین مدل مصنوعی بکار رفت و از آن در تخمین عمق گنبد نمکی هومبل واقع در آمریکا که یک میدان نفت و گاز است استفاده گردید. نتایج بررسی نشان می دهد که در مدل های مصنوعی روش تبدیل موجک پیوسته برای آنومالی های سطحی از دقت بالایی برخوردار است همچنین برای آنومالیهای منفرد دقت تخمین بسیار بالاست.