سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا لطیفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
محمدصالح اولیاء – دانشیار دانشگاه یزد

چکیده:

فرایند آهارزنی از مهمترین عوامل موثردرتامین کیفیت مطلوبنخ تار برایبافندگی می باشد فرمولهای محلول آهار اغلب کارخانجات بصورت تجربی بوده و بطریق سعی و خطا صحت آن درموارد مختلف امتحان گردیده و تعیین ترکیب نهایی دراکثر موارد بصری می باشد از سویی کارخانجات از بکارگرفتن فرمولهای پیشنهادی آهار که از سوی شرکت های سازنده پیشنهاد می گردد بدلیل ناهمگونی شرایط کار با شرایط ارایه شده امتناع می ورزند هدف ازتحقیق حاضر ارایه ترکیب بهینه آهار که تواند پایین ترین نرخ پارگی نخ تار را درفرایندبافندگی بدهد م یباشد بدین منظور ۹ چله براساس تغییر ۴ پارامتر تاثیر گذار یعنی آب نشاسته چسب و روغن درسه سطح آهار داده شد براساس روش مهندسی کیفیت پروفسور گینیجی تاگوچی از هریک از ۹ ترکیب تعداد ۱۰ نمونه اخذ شده و تاثیر پارامترهای آهار روی نخ پارگی با استفاده از طراحی آزمایشات مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که مقادیر آب و چسب تاثیر معنی داری برنرخ پارگی دارد درنهایت بهترین مقادیر پارامترهای اهار که کمترین نرخ پارگی درفرایندبافندگی را به همراه داشته معرفی گردیده است.