سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد طاهرشمسی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد هوشیاری پور – دانشجوی مقطع دکتری مهندسی عمران

چکیده:

طراحی بهینه شبکه های توزیع آب شهری از موضوعات بسیار مهمی است که سالها در صنعت آب مطرح بوده است درمطالعه این طرحها دومعیار اقتصادی بودن شبکه و تامین دبی وفشار مورد نیاز در تمام نقاط شبکه مورد توجه قرا ردارد از طرفی واضح است که افزایش مطلوبیت یکی از این دو باعث کاهش مطلوبیت دیگری خواهد شد لذاتصمیم گیری در رابطه با انتخاب مناسب ترین گزینه ای که در چهارچوب اهداف معیارها و محدودیت های اقتصادی قرارگیرد بسیارپیچیده بوده و همین امر حل مساله با به سمت روشهای بهینه سازی سوق می دهد دراین تحقیق قابلیت روش بهینه سازی غیرخطی در طراحی شبکه توزیع آب شهری با هدف حداقل کردن قطر لوله ها حداقل شدن هزینه اجرا و بهبود عملکرد هیدرولیکی سیستم مورد بررسی واقع شده است برای حل مدل بهینه سازی از نرم افزار LINGO9 استفاده گردیده و نتایج آن با روش نیوتن رافسون که یک روش مرسوم در تحلیل شبکه های توزیع اب شهری است مقایسه شده است.